مزایای دیوار کناف

مزایای دیوار کناف

مزایای دیوار کناف :

دیوار خارجی کناف

زلزله

  • عملکرد لرزه ایی به علت سبک بودن ساختمان ( بار مرده را کاهش میدهد )
  • در هنگام استفاده از مصالح صلب تخریب باعث میگردد آسیب پذیری مصالح در برابر زلزله بیشتر گردد ولی اگر مصالح انعطاف پذیر استفاده گردد عکس العمل در برابر زلزله بهتر است

مزایا

  • مصالح کمتری مصرف میشود و سرعت اجرا بالا میرود و هزینه های حمل کاهش و همچنین محل اجرا تمیز تر است ( اجرای سطوحی وسیع با حداقل مصالح مصرفی )
  • حدود 10 درصد افزایش سطح مفید داریم نسبت به دیوار های سنتی
  • دسترسی تعمیرات آسان تاسیسات
  • قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده
  • قابلیت ترمیم وتعویض

میزان بار

  • کلا روی دیوارها تا 150Kg حداکثر میتوان بار وارد کرد که به سازه ها منتقل شود ولی به خود پنل ها برای تک لایه و دولایه به ترتیب 115Kg , 85Kg و اگر وزن ما بیشتر از 150Kg  شد بارگذاری ما شکل نامتعارف پیدا میکند